Värderingar

Mission

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla oss själva och hur vi upplevs. Vår verksamhet har alltid kunden i fokus, vi arbetar konstant för att optimera och förtydliga vår kommunikation. Eriks fönsterputs tror på ett ansvarsfullt ledarskap inom vårt segment, där vi är innovativa och öppna samt driver branschen framåt.

Värdeord

professionellt

Vi behandlar alla med respekt och ger utrymme för förståelse. Vi strävar alltid efter hög kvalitet och förståelse för kundens behov.

enkelt

Vi vill alltid förenkla för oss och våra kunder genom en inkluderande kultur och kommunikation.

personligt

Vi är personliga i vårt bemötande av varandra och våra kunder. Alla skall känna sig välkomna, respekterade och sedda.

Jämlikhet

I det samlade begreppet jämlikhet ingår jämställdhet. Jämlikhetsbegreppet utgår i sammanhang från principen om alla människors lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, sexualitet, religion, funktionshinder, med mera. Eriks fönsterputs vill främja effektivitet och ömsesidig förståelse för alla människor vi möter genom att använda de kunskaper och resurser som finns, där varje individ är unik och bidrar.

Att främja mångfald på arbetsplatsen handlar om att skapa lika rättigheter och lika möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i arbetet. Det handlar även om att medvetet vidta åtgärder för att öka och bättre ta tillvara på mångfald genom t.ex. val representanter vid olika projekt- och arbetsgrupper.

Eriks fönsterputs följer kontinuerligt arbetet kring kränkande särbehandling i form av personliga samtal med respektive anställd och kontinuerliga gruppmöte för att säkerställa att alla mår bra på sin arbetsplats.

Säkerhet

Alla anställda på Eriks Fönsterputs har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man inte under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation till tredje man och inte heller omständigheter eller information man tagit del av vid arbete ute hos våra kunder. Vi lägger stor tonvikt på just detta. Alla fönsterputsare hos Eriks Fönsterputs genomgår en utbildning på 3-6 månader där man lär sig att putsa fönster enligt våra riktlinjer, inkluderat i utbildningen är även ett omfattande säkerhetsarbete. I detta innefattas allt från hur man håller en stege till etik och moral.

Alla våra medarbetare, såväl putsare som tjänstemän, har genomgått en utbildning Hjärt- och Lungräddingsutbildning utförd av Röda Korset. I utbildningen ingår bland annat L-ABC, kompressioner och inblåsningar samt hur man använder en hjärtstartare.

Utöver ovanstående punkter är Eriks fönsterputs väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. Alla anställda lämnar därför utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att samtliga vi anställer i alla lägen kan hantera det ansvar och förtroende vi ger till dem.

Trygghet

Vi är väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. I rekryteringsprocessen säkerställer vi  att nyanställda  delar företagets värderingar, har rätt profil för tjänsten och kommer att trivas och stanna hos oss över tid.  

Vi arbetar även målinriktat med att våra kunder ska känna sig trygga. I det ingår att alla ute på fältet arbetar i likadana kläder, där företagets färg och logotyp syns tydligt. Putsarna arbetar i svarta arbetsbyxor med tryck, t-shirt, jacka och piké i turkos färg, samt fotriktiga arbetsskor och har ID06 brickor. Vi vill att våra kunder ska känna igen oss på långt håll och vara säkra på vilket företag de kommer ifrån.

Alla anställda på Eriks Fönsterputs har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man inte under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation till tredje man och inte heller omständigheter eller information man tagit del av vid arbete ute hos våra kunder. Vi lägger stor tonvikt på just detta. 

Alla anställda lämnar även utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att samtliga vi anställer i alla lägen kan hantera det ansvar och förtroende vi ger till dem.

Arbetsmiljöarbete

På Eriks fönsterputs arbetar vi dagligen med arbetsmiljöarbete. Det finns en skyddskommitté som bestående av 8 personer som sammanträder 4 gånger per år där såväl kontorsanställda som fältarbetare har skyddsombud som företräder dem. I samband med skyddskommitténs sammanträden genomförs skyddsronder, uppföljning av inkommande ärende samt eventuella skyddsåtgärder. Dessa sammanträden och händelser protokollförs.

Det genomförs dagliga, kvartals och årskontroller av både arbetsmiljö och brandsäkerhet. Dessa protokollförs, utvärderas och revideras vid behov. 

Vi utför även medarbetarundersökningar för att driva engagemang och öka välmående på vår arbetsplats. Här har varje medarbetare möjlighet att driva sin egen utveckling men även anonymt informera ledning om eventuella problem i verksamheten.