Allmänna villkor

1) Tjänsten

1.1) Beskrivning av tjänsten

Eriks Fönsterputs i Sverige AB (företaget) utför arbete på kundens fastighet. Dessa tjänster utförs i de geografiska område som företaget definierar enligt prislista och i övrigt i enlighet med detta avtal.

1.2) Schemaläggning

Företaget leder och fördelar arbetet, vilket innebär ett ensidigt förfogande  över schemaläggning och vilka geografiska områden som tjänsterna utförs i. Företaget har rätten att ändra i dessa strukturer vid behov för att optimera verksamheten. Aktuella områden, schema och perioder finns tillgängliga på företagets webbplats eller kan översändas i skrift på begäran. Företaget har en ambition om att alltid informera på förhand om förändring i schemaläggning. Dessa återkommande schemalagda tillfällen är vad som definierar abonnemanget.

1.3) Extra tillfälle och invändig putsning

Företaget kan, om kunden begär det, utföra arbete utanför fastlagt schema,  både avseende invändiga och utvändiga tjänster, vilka erbjuds i mån av tillgänglig resurs. Tjänster utanför ordinarie planering prissätts separat.

1.4) Information

Efter utfört arbete meddelas kunden direkt via e-post och/eller sms att företaget utfört en tjänst, förutsatt att e-postadress eller mobiltelefonnummer angetts i förväg. I annat fall är nästa information om att arbete har utförts den faktura som kommer till kunden efterföljande det utförda arbetet.

1.5) Prisberäkning 

Pris per arbetsmoment fastställs vid första tillfället, då personal på plats gör en beräkning av hur kundens byggnader och fönster ställer sig till den för tiden aktuella prislistan. Vid detta tillfälle räknas alltid pris på grundtjänster och obligatoriska tillägg men även på frivilliga tillval ifall kunden vill beställa dessa vid ett senare tillfälle. Minsta debitering för tjänsten är grundpris, tillval samt tillägg kopplade till utförandet. Om byggnaden, dess fönster och dess övriga förutsättningar avsevärt avviker från vad som är normalt för en bostadsbyggnad, vilket gör att prissättning per arbetsmoment ej kan tillämpas, förbehåller sig företaget rätten att tillämpa timdebitering. I det fall att debiteringsmodell ändras för arbetets utförande, informeras kunden i förväg.

1.6) Prisjustering

Prislista justeras normalt vid varje årsskifte och meddelas kund och en eventuell omräkning sker av befintliga priser. Både företaget och kunden har rätt att begära eller initiera ny beräkning av priser. Eftersom alla hus och fönster ser olika ut är prissättningen komplex och baseras på en mängd faktorer. På kundens begäran kan det lämnas en beskrivning av hur beräkning  skett.

1.7) Avbokning

Det är godkänt att hoppa över schemalagt tillfälle, dock ej under påbörjad period. Vid avbokning under påbörjad period kan tjänsten komma att utföras om fysiska hinder för utförandet hos kund inte föreligger.

1.8) Avtalslängd och uppsägning

Abonnemanget har ingen kortaste avtalstid och ingen uppsägningstid och kan därför sägas upp av kunden när så önskas om inget annat avtalats. Om uppsägning sker under påbörjad period gäller villkoren för avbokning innan uppsägning kan verkställas.

1.9) Distansavtal

Om avtalet har träffats på distans, har kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I dessa fall lämnas information om ångerrätt.

2) Kunden

2.1) Personuppgifter

I samband med att kunden beställer och utnyttjar en tjänst krävs det att personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, lämnas till oss för fullföljande av avtalet. Dessa uppgifter behöver vi för att på bästa sätt kunna utföra den beställda tjänsten, erbjuda krediter, garantier och support. Uppgifterna sparas i vissa fall även för att vi ska kunna utveckla våra tjänster samt för marknadsföring, för vilket vi frågar om ditt medgivande.

Du har i egenskap av registrerad flera andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifter sparas under avtalstiden för att avtalet ska kunna fullgöras och därefter under en period för marknadsföringsåtgärder om du har samtyckt till detta. När vi inte längre har behov av uppgifterna raderas de från våra system förutsatt att fortsatt lagring inte krävs enligt tvingande lagstiftning eller om vi på grund av intresseavvägning har rätt att spara uppgifterna. Vi är förhindrade att radera vissa personuppgifter innan vi ges möjlighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter och till dig som konsument.

Personuppgifterna kan överföras till andra enheter inom koncernen samt till samarbetspartners inom EU som hanterar stödtjänster såsom IT-support och datalagring med vilka vi upprättar ett personuppgiftsombudsavtal.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig genom rätten till registerutdrag. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade, att begära att uppgifter begränsas eller raderas om det inte föreligger en laglig skyldighet eller rätt för oss att bevara uppgifterna. Du har också rätt att nyttja möjligheten till dataportabilitet. Om du vid något tillfälle lämnat medgivande till att dina uppgifter behandlas har du rätt att återkalla detta. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

2.2) Skyldighet att underlätta

Kunden har en skyldighet att underlätta företagets möjlighet att utföra tjänsten. Detta gäller grindar, larm, hundar och liknande. Vid försvårande omständigheter har företaget rätt att debitera permanent eller tillfällig avgift rörande de aktuella omständigheterna. Parkeringsmöjlighet ska finnas i direkt anslutning till fastigheten, i annat fall kan det komma att debiteras ett avståndstillägg. Avbokas ett planerat arbete på plats till personalen, räknas detta som förhinder att utföra beställd tjänst. Företaget har därför rätt att ta ut en avgift som motsvarar förlorad intäkt, vid större arbeten såsom in- och utvändiga tjänster skall denna minst motsvara företagets självkostnadspris.

2.3) Skyldighet att informera

Kunden är skyldig att meddela företaget ifall tjänsten inte kan utföras samt att särskilt instruera om det finns särskilda omständigheter som det ska tas hänsyn till i samband med utförandet.

3) Ekonomi

3.1) Betalning

Faktura skickas snarast efter att arbetet utförts. Företaget avgör på vilket sätt som fakturan sänds till kunden baserat på av kunden lämnade kontaktuppgifter. Betalning ska ske i enlighet med översänd faktura till anvisad mottagare.

3.2) Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för fakturor är 15 dagar om inget annat avtalats. Vid försenad betalning har företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid återkommande försummelse av betalning har företaget rätt att permanent säga upp eller tillfälligt spärra kundens tjänst. Obetalda fordringar överlämnas till indrivning med tillkommande kostnader och avgifter.

3.3) Inställelse- och administrationsavgift

På varje faktura tillkommer en inställelse- och administrationsavgift.

3.4) Skattereduktion (så kallat RUT-avdrag)

Kunden godkänner att företaget handlägger ansökan om skattereduktion till Skatteverket i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att kunden har uppfyllt villkoren för ansökan om skattereduktion sänder företaget denna till Skatteverket. Om kunden inte beviljas skattereduktion, helt eller delvis, är kunden betalningsskyldig för resterande belopp. Inställelse- och administrationsavgift omfattas ej av RUT-avdraget.

4) Förbehåll

4.1) Arbetsmiljö

Företaget har en lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö. Vi vill att personal ska känna sig trygg på sin arbetsplats och inte utsättas för någon onödig fara. Personalen på fältet har ett ambulerande arbete och arbetsplatsen är därför förlagd på kundens fastighet. Därför kan företaget vid särskilda fall avsäga sig hela eller delar av arbete eller moment. Detta avgör personalen på plats utifrån riskbedömning och företagets förhållningsregler jämte gällande arbetsmiljölagstiftning.

4.2) Kunds egendom

Vid utförande av tjänsten flyttar inte personalen kundens lösa egendom för att kunna utföra arbetet på grund av risk för skada på både egendom och personal. Om lös egendom eller växtlighet står i vägen för att utföra tjänsten förbehåller vi oss rätten att inte utföra delar av tjänsten.

4.3) Spröjs

Vid fönster med avtagbara spröjsar, där dessa ska monteras av och/eller på i samband med att tjänsterna utförs, riskerar de skador. Spröjs- och spröjsfästen är inte åldersbeständiga, företaget avsäger sig därför ansvaret för skador i samband med av- och påmontering. Om kunden bedömer att hen har känsliga spröjs eller spröjsfästen, av ålder eller kvalitetsorsaker, ska kunden meddela detta på förhand så att vi kan ta extra hänsyn till detta.

4.4) Känsliga fönster och fasader

Det finns många olika typer av fönster och fasader, både till funktion och utseende. Det finns ett antal fönster som kräver särskild behandling vid fönsterputsning; självrengörande fönster, fönster med solfilm, kompositmaterial (t.ex. plexiglas) eller övriga ytbehandlade fönster. Fasader kan se ut att bestå av ett tåligt material, men istället vara byggt av material som lätt kan ta skada, såsom frigolit. Har kunden sådana typer av fönster eller fasader ska detta på förhand meddelas så att vi kan ta extra försiktighetsåtgärder. Meddelas detta inte i förväg avsäger sig företaget ansvar för skador som kan uppkomma. Kontakta din fönstertillverkare eller glasmästare om du är osäker kring fönstertyp.

4.5) Kraftigt nedsmutsade fönster

Beställning av fönsterputs avser vanlig rengöring eller puts av fönsterrutor. Har man kraftigt nedsmutsade fönster, fönster med färgstänk eller rester från hårt material likt cement och sand är detta inget som tas bort vid en normal putsning. Då putsning med denna typ av smuts riskerar att repa glaset kan företaget välja att ej putsa dessa rutor.

4.6) Redan skadade fönster

Om kunden har repiga eller i övrigt skadade fönster utanför normalt slitage med hänsyn till fönstrets ålder ska detta meddelas i samband med beställning av tjänsten. Personalen har rätt att avstå arbetet om de upptäcker repor och skador tills att skadan dokumenterats. Upptäcks tydliga repor på plats utförs arbetet endast i samråd med kunden där ett avtal ska signeras om att informationen mottagits. Har kunden mycket smutsiga fönster kan repor först upptäckas efter påbörjat arbete, i de fall detta inträffar ska arbetet avslutas tills ovanstående information delgivits.

5) Reklamation och skadeanmälan

5.1) Reklamation

Om kunden önskar reklamera det utförda arbetet bör denna reklamation ske inom tre (3) vardagar från att tjänsten utfördes för att företaget ska kunna kontrollera utförandet samt åtgärda reklamationen.

5.2) Skador

Om kunden upptäcker skada på egendom som kan härledas till tjänstens utförande, ska denna anmälan göras i elektroniskt formulär på företagets webbplats, alternativt på pappersblankett som översänds till kund på begäran. Om vår egen personal orsakar en skada under utförandet av tjänsten kommer denna dokumenteras och meddelas kunden snarast möjligt. Det är viktigt för båda parter att skador dokumenteras noggrant, gärna med bild.

6) Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

6.1) Definition

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.2) Tidsram

Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

6.3) Prestation

När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller tidigare paragrafer i avtalet.

6.4) Skälig tid

Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska meddela motparten om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

6.5) Tillämplighet

Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

Definitioner

Abonnemang Tjänster som utförs återkommande till ett fastlagt schema

Schema Planeringen som definierar när tjänsten utförs

Period Ett intervall då tjänsten beräknas utföras

Tillfälle En tidpunkt då tjänsterna utförs

Spröjs Fönsteravdelare, kan vara både fast och avtagbar

Tillval Vad kunden kan välja att utföra

Tillägg Obligatoriska tillägg för olika omständigheter

RUT-avdrag Skattereduktion för husarbete

Uppdaterade och gäller från och med 2023-01-01

För uppdraget gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och dessa Allmänna villkor. Aktuella villkor finns alltid tillgängliga på vår web: eriksfonsterputs.se/villkor

Personuppgiftsansvarig är Eriks Fönsterputs i Sverige AB, 556668-9716, Verkstadsgatan 2 B, 263 39 Höganäs.