Allmänna villkor

1) Tjänsten

1.1) Beskrivning av tjänsten

Eriks Fönsterputs i Sverige AB (företaget) utför arbete på kundens fastighet. Dessa tjänster utförs i de geografiska områden som företaget definierar, enligt aktuell prislista, kampanjvillkor och i övrigt i enlighet med detta avtal.

1.2) Schemaläggning

Företaget leder och fördelar arbetet, vilket innebär ett ensidigt förfogande över schemaläggning och vilka geografiska områden som tjänsterna utförs i och när. Företaget har rätten att ändra i denna planering för att optimera verksamheten och schemalagd vecka kan komma att variera något. Aktuell planering finns tillgänglig på företagets webbplats eller kan på begäran översändas i pappersform. Företaget har en ambition om att informera på förhand om väsentliga förändringar i schema. De återkommande schemalagda tillfällena är vad som definierar vårt abonnemang.

1.3) Extra tillfälle och övriga tjänster

Företaget kan, om kunden begär det, utföra arbete utanför fastlagt schema,  både avseende invändiga och utvändiga tjänster, till både privatpersoner och företag, vilket erbjuds i mån av tillgänglighet.

1.4) Information

Efter utfört arbete meddelas kunden direkt via e-post och/eller sms att företaget utfört en tjänst, förutsatt att e-postadress eller mobiltelefonnummer angetts i förväg. I annat fall är nästa information om att arbete har utförts den faktura som kommer till kunden efterföljande det utförda arbetet.

1.5) Priser

Pris per arbetsmoment fastställs vid första tillfället, då personal på plats gör en beräkning av hur kundens byggnader och fönster ställer sig till den för tiden aktuella prislistan.   

Om byggnaden, dess fönster och dess övriga förutsättningar avsevärt avviker från vad som är rimligt för den beställda tjänsten, vilket gör att prisberäkning ej kan tillämpas korrekt, förbehåller sig företaget rätten att beräkna enligt annan metod. I det fall att priset avsevärt ändras för arbetets utförande, informeras kunden i förväg.

Vid rabatterade kampanjvillkor kan förmånligare pris endast utnyttjas en gång per hushåll under en 12 månadersperiod, om inget annat anges.

För prisberäkning och dokumentation har företaget rätt att fotografera fastigheten och dess byggnader.

1.6) Prisjustering

Prislista och beräkningssätt justeras normalt vid varje årsskifte och meddelas kund och en eventuell omräkning sker av befintliga priser. Både företaget och kunden har rätt att begära eller initiera ny beräkning av priser. Då fönster och byggnader har olika förutsättningar kan beräkningen vara komplex. Det är därför först efter arbetets utförande som ett exakt pris och detaljerad beskrivning kan lämnas.

1.7) Avbokning

Det är godkänt att hoppa över schemalagt tillfälle, dock ej under påbörjad period. Vid avbokning under påbörjad period kan tjänsten komma att utföras såvida inte fysiska hinder för utförandet hos kund föreligger.

Om kund eller representant för kund nekar utförande personal på plats att genomföra schemalagt arbete, räknas detta som hinder att utföra beställd tjänst. Om arbetet inte kan utföras vid närliggande tidpunkt merkostnader, kan företaget ta ut en avgift som motsvarar förlorad intäkt. Vid större arbeten såsom in- och utvändiga tjänster skall denna minst motsvara företagets självkostnadspris.

1.8) Avtalslängd och uppsägning

Våra abonnemang har ingen kortaste avtalstid, ingen uppsägningstid och kan därför sägas upp av kunden när så önskas om inget annat avtalats. Om uppsägning sker under påbörjad period gäller villkoren för avbokning innan uppsägningen kan verkställas.

1.9) Distansavtal

Om avtalet har träffats på distans, har kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I dessa fall lämnas information om ångerrätt.

2) Kunden

2.1) Personuppgifter

I samband med att kunden beställer och utnyttjar en tjänst krävs det att personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter lämnas till oss för fullföljande av avtalet. Dessa uppgifter behöver vi för att på bästa sätt kunna utföra den beställda tjänsten, erbjuda krediter, garantier och support. Uppgifterna sparas i vissa fall även för att vi ska kunna utveckla våra tjänster samt för marknadsföring och merförsäljning.

Du har i egenskap av registrerad flera andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är förhindrade att radera vissa personuppgifter innan vi ges möjlighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter och till dig som konsument. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

För vidare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till vår integritetspolicy på:
eriksfonsterputs.se/integritetspolicy

2.2) Skyldighet att underlätta

Kunden har en skyldighet att underlätta företagets möjlighet att utföra tjänsten. Detta gäller grindar, larm, hundar och liknande. Vid försvårande omständigheter har företaget rätt att debitera permanent eller tillfällig avgift rörande de aktuella omständigheterna. Parkeringsmöjlighet ska finnas i direkt anslutning till fastigheten, i annat fall kan det komma att debiteras ett tillägg som inte är berättigat till skattereduktion. 

2.3) Skyldighet att informera

Kunden är skyldig att i förväg meddela företaget ifall beställd tjänst inte kommer kunna levereras, samt att särskilt informera om det finns särskilda omständigheter som det ska tas hänsyn till i samband med utförandet. Om hinder föreligger som innebär att merparten av beställd tjänst inte kan levereras, kan detta komma att räknas som en avbokning.

3) Ekonomi

3.1) Fakturering

Faktura skickas snarast efter att arbetet utförts, om inget annat har avtalats. Företaget avgör på vilket sätt som fakturan översänds till kunden baserat på kundens lämnade kontaktuppgifter. Betalning sker med befriande verkan endast om den sker i enlighet med villkoren på fakturan.

3.2) Betalning

Betalningsvillkor för fakturor är 15 dagar om inget annat avtalats. Vid försenad betalning har företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid återkommande försummelse av betalning har företaget rätt att permanent säga upp eller tillfälligt spärra kundens tjänst. Obetalda fordringar kan överlämnas till indrivning med tillkommande kostnader och avgifter.

3.3) Inställelse- och administrationsavgift

På varje faktura tillkommer en inställelse- och administrationsavgift.

3.4) Skattereduktion (så kallat RUT-avdrag)

Kunden godkänner att företaget handlägger ansökan om skattereduktion till Skatteverket i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att kunden har uppfyllt villkoren för ansökan om skattereduktion sänder företaget denna till Skatteverket. Om kunden inte beviljas skattereduktion, helt eller delvis, är kunden betalningsskyldig för resterande belopp. Inställelse- och administrationsavgift omfattas ej av RUT-avdraget.

4) Förbehåll

4.1) Arbetsmiljö

Företaget har en lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö. Vi vill att personalen ska känna sig trygg på sin arbetsplats och inte utsättas för någon onödig fara. Personalen på fältet har ett ambulerande arbete och arbetsplatsen är därför förlagd på kundens fastighet. Därför kan företaget vid särskilda fall avsäga sig hela eller delar av arbetet. Detta avgör personalen på plats utifrån riskbedömning och företagets arbetsinstruktioner i förhållande till gällande arbetsmiljölagstiftning.

4.2) Kunds egendom

Vid utförande av tjänsten flyttar inte personalen kundens lösa egendom för att kunna utföra arbetet på grund av risk för skada på både egendom och personal. Om lös egendom eller växtlighet står i vägen för att utföra tjänsten förbehåller vi oss rätten att inte utföra delar av tjänsten.

4.3) Spröjs

Vid fönster med avtagbara spröjsar, där dessa ska monteras av och/eller på i samband med att tjänsterna utförs, riskerar de skador. Spröjs- och spröjsfästen är inte åldersbeständiga, företaget avsäger sig därför ansvaret för skador i samband med av- och påmontering. Om kunden bedömer att hen har känsliga spröjs eller spröjsfästen, av ålder eller kvalitetsorsaker, ska kunden meddela detta på förhand så att vi kan ta extra hänsyn till detta.

4.4) Känsliga fönster och fasader

Det finns många olika typer av fönster och fasader, både till funktion och utseende. Det finns ett antal fönster som kräver särskild behandling vid fönsterputsning; självrengörande fönster, fönster med solfilm, kompositmaterial (t.ex. plexiglas) eller övriga ytbehandlade fönster. Fasader kan se ut att bestå av ett tåligt material, men istället vara byggt av material som lätt kan ta skada, såsom frigolit. Har kunden sådana typer av fönster eller fasader ska detta på förhand meddelas så att vi kan ta extra försiktighetsåtgärder. Meddelas detta inte i förväg avsäger sig företaget ansvar för skador som kan uppkomma. Kontakta din fönstertillverkare eller glasmästare om du är osäker kring fönstertyp.

4.5) Kraftigt nedsmutsade fönster

Beställning av fönsterputs avser vanlig rengöring eller puts av fönsterrutor. Har man kraftigt nedsmutsade fönster, fönster med färgstänk eller rester från hårt material likt cement och sand är detta inget som tas bort vid en normal putsning. Då putsning med denna typ av smuts riskerar att repa glaset kan företaget välja att ej putsa dessa rutor.

4.6) Redan skadade fönster

Om kunden har repiga eller i övrigt skadade fönster utanför normalt slitage med hänsyn till fönstrets ålder ska detta meddelas i samband med beställning av tjänsten. Personalen har rätt att avstå arbetet om de upptäcker repor och skador tills att skadan dokumenterats. Upptäcks tydliga repor på plats utförs arbetet endast i samråd med kunden där ett avtal ska signeras om att informationen mottagits. Har kunden mycket smutsiga fönster kan repor först upptäckas efter påbörjat arbete, i de fall detta inträffar ska arbetet avslutas tills ovanstående information delgivits.

5) Reklamation och skadeanmälan

5.1) Reklamation

Om kunden önskar reklamera det utförda arbetet bör denna reklamation ske inom tre (3) vardagar från att tjänsten utfördes för att företaget ska kunna kontrollera utförandet samt åtgärda reklamationen.

5.2) Skador

Om kunden upptäcker skada på egendom som kan härledas till tjänstens utförande, ska denna anmälan göras i ett elektroniskt formulär på företagets webbplats, alternativt på pappersblankett som översänds till kund på begäran. Om vår egen personal orsakar en skada under utförandet av tjänsten kommer denna att dokumenteras och meddelas kunden snarast möjligt. Det är viktigt för båda parter att skador dokumenteras noggrant, gärna med bild.

6) Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

6.1) Definition

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.2) Tidsram

Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

6.3) Prestation

När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller tidigare paragrafer i avtalet.

6.4) Skälig tid

Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska meddela motparten om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

6.5) Tillämplighet

Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

Definitioner

Abonnemang Tjänster som utförs återkommande till ett av företaget upprättat årligt schema

Grundpris Huvudtjänster som definierar bokning, leveransmetod, planering och beräkningssätt.

Schema Planering som definierar när tjänsten utförs

Period Ett intervall då tjänsten beräknas utföras

Tillfälle En tidpunkt då tjänsterna utförs

Spröjs Fönsteravdelare, kan vara både fast och avtagbar

Tillval Vad kunden kan välja till

Tillägg Obligatoriska tillägg beroende på omständigheter

RUT-avdrag Skattereduktion för husarbete

Uppdaterade och gäller från och med 2024-01-01
För uppdraget gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och dessa Allmänna villkor. Aktuella villkor finns alltid tillgängliga på vår web: eriksfonsterputs.se/villkor 

Personuppgiftsansvarig är Eriks Fönsterputs i Sverige AB, 556668-9716, Verkstadsgatan 2 B, 263 39 Höganäs.