Värderingar

Vi har ett omfattande värderingsarbete som utgår från en orubblig syn om alla människors lika värde och tre värdeord som alla anställda ska arbeta efter, varje minut, varje dag. Du ser våra tre värdeord här:

professionellt
enkelt
personligt

Säkerhetvåg_värderingar

Alla anställda på Eriks Fönsterputs har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man inte under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation till tredje man och inte heller omständigheter eller information man tagit del av vid arbete ute hos våra kunder. Vi lägger stor tonvikt på just detta. Alla fönsterputsare hos Eriks Fönsterputs genomgår en utbildning på 3-6 månader där man lär sig att putsa fönster enligt våra riktlinjer, inkluderat i utbildningen är även ett omfattande säkerhetsarbete. I detta innefattas allt från hur man håller en stege till etik och moral.

Alla våra medarbetare, såväl putsare som tjänstemän, har genomgått en utbildning Hjärt- och Lungräddingsutbildning utförd av Röda Korset. I utbildningen ingår bland annat L-ABC, kompressioner och inblåsningar samt hur man använder en hjärtstartare.

Utöver ovanstående punkter är Eriks fönsterputs väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. Alla anställda lämnar därför utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att samtliga vi anställer i alla lägen kan hantera det ansvar och förtroende vi ger till dem.

Trygghethandskakning_värderingar

Vi på arbetar målinriktat med att våra kunder ska känna sig trygga. I det ingår att alla ute på fältet arbetar i likadana kläder, där företagets färg och logotyp syns tydligt. Putsarna arbetar i svarta arbetsbyxor med tryck, t-shirt, jacka och piké i turkos färg, samt fotriktiga arbetsskor. Vi vill att våra kunder ska känna igen oss på långt håll och vara säkra på vilket företag de kommer ifrån.

Eriks Fönsterputs arbetar dagligen med arbetsmiljöarbete. Det finns en skyddskommitté som består av 4 personer och som sammanträder 3 gånger per år. I samband med detta genomförs skyddsronder, uppföljning av inkommande ärende samt eventuella skyddsåtgärder. Dessa sammanträden och händelser protokollförs. I arbetsmiljöarbetet ingår även motverkan av kränkande särbehandling. Eriks Fönsterputs följer kontinuerligt arbetet kring kränkande särbehandling i form av personliga samtal med respektive anställd och kontinuerliga gruppmöte för att säkerställa att alla mår bra på sin arbetsplats.

Det genomförs dagliga, kvartals och årskontroller av både arbetsmiljö och brandsäkerhet. Dessa protokollförs, utvärderas och revideras vid behov. Både kontorsanställda och fältarbetare har varsitt skyddsombud som företräder dem i företagets skyddskommitté vilken sammanträder vid behov, alternativt minst tre gånger om året.

Jämlikhetvåg1_värderingar

I det samlade begreppet jämlikhet ingår jämställdhet. Jämlikhetsbegreppet utgår i sammanhang från principen om alla människors lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, sexualitet, religion, funktionshinder, med mera. Eriks fönsterputs vill främja effektivitet och ömsesidig förståelse för alla människor vi möter genom att använda de kunskaper och resurser som finns, där varje individ är unik och bidrar.

Att främja mångfald på arbetsplatsen handlar om att skapa lika rättigheter och lika möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i arbetet. Det handlar även om att medvetet vidta åtgärder för att öka och bättre ta tillvara på mångfald genom t.ex. val representanter vid olika projekt- och arbetsgrupper.